Spotkanie w Centrum Kresowym w Bytomiu

Dnia 13 stycznia 2022 r. w Centrum Kresowym w Bytomiu zorganizowano spotkanie poświęcone prezentacji i promocji książki „Kochany Lwów” Andrzeja Szteligi połączone z prelekcją autora pod tytułem „Wschodnie granice Polski”.

„Kochany Lwów” to niezwykła pozycja wydana przez Bibliotekę Śląską, a poświęcona - jak z nazwy wynika - niezwykłemu miastu semper fidelis. We wprowadzeniu prezes, a zarazem redaktor, Danuta Skalska podkreśliła wyjątkowość tej pozycji łączącej wspaniały opis Lwowa i jego walorów z osobistymi wątkami autora; Ujęła ją również kompozycja książki, zawierająca fragmenty poezji międzywojennej i powojennej, wyrażającej zachwyt i tęsknotę za ukochanym i utraconym miastem.

Autor wykorzystał jeden z głównych wątków swej książki do prezentacji multimedialnej na temat kształtowania się granic Polski po odzyskaniu niepodległości po I wojnie światowej do niefortunnych ustaleń teherańsko-jałtańsko-poczdamskich kończących II wojnę światową, powodujących utratę przez Polskę olbrzymiego terytorium i przymusowego wychodźstwa polskiej ludności z Kresów Wschodnich. Temat ten wzbudził duże zainteresowanie, co objawiło się następnie w ożywionej dyskusji.

Część gości zakupiła egzemplarze książki, pozyskując pamiątkową dedykację autora.

Uczestnicy spotkania zostali poinformowani o przedsięwzięciach mających na celu posadowienie w stolicy Śląska tj. Katowicach - pomnika Orląt i Kadetów Lwowskich; Znaczące zaawansowanie tematu pozwala uruchomić zbiórkę obywatelską, do której zaproszono obecnych gości.

Większość uczestników spotkania to członkowie Towarzystwa Miłośników Lwowa z Bytomia, Tarnowskich Gór, Katowic i Sosnowca. Zarząd oddziału katowickiego reprezentowali wiceprezesi: Jadwiga Feifer i Andrzej Szteliga.