Jubileusz 35-lecia katowickiego oddziału TML 30.04.2024

Kolejny dzień uroczystości Jubileuszu 35-lecia katowickiego oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich

W drugim dniu obchodów Jubileuszu 35-lecia TMLiKPW, we wtorek 30 kwietnia 2024 r, w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury „Koszutka” w Katowicach odbyło się okolicznościowe spotkanie; Uroczystość prowadził Wiceprezes oddziału dr Andrzej Szteliga.
Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu „Marsz Lwowskich Dzieci”, z udziałem zespołu „Chawira”, głos zabrała Prezes Oddziału Maria Ślepowrońska, witając wszystkich gości, wśród których nie brakowało znamienitych osobistości. W wydarzeniu uczestniczyli  m.in. prezes Instytutu Lwowskiego w Warszawie Bogdan Kasprowicz, prezes Zarządu Głównego TMLiKPW we Wrocławiu Adam Kiwacki, ks. prałat dr Stanisław Puchała kapelan Towarzystwa, ks. prałat dr Andrzej Suchoń proboszcz Parafii Mariackiej w Katowicach, prof. dr hab. Stanisław Nicieja z Opola, prezes TMLiKPW Oddział Zabrze Andrzej Azyan, prezes Oddziału Górnośląskiego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Stefan Gajda, pani wicedyrektor Biblioteki Śląskiej dr Magdalena Madejska, naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN Jan Kwaśniewicz, sympatycy katowickiego Oddziału Towarzystwa, jak również kultury i tradycji kresowych, dyrektorzy, pedagodzy oraz młodzież z zaprzyjaźnionych szkół licealnych.

Ponieważ Jubileusz 35-lecia katowickiego oddziału TPLiKPW został objęty Patronatem Honorowym przez Prezydenta Miasta Katowice - Marcina Krupę, w jego imieniu wystąpił Adam Łęski – Pełnomocnik.
Wprowadzenia dokonał Prezes Instytutu Lwowskiego w Warszawie - Bogdan Kasprowicz, przedstawiając losy lwowian i Kresowian od chwili opuszczenia swoich małych ojczyzn aż po dzień dzisiejszy, kiedy wrośli już w środowisko Górnego Śląska, współtworząc podwaliny szkolnictwa i nauki, kultury i sztuki, medycyny, a także nowoczesnego przemysłu.

Prezentację historyczną i informację sprawozdawczą z 35 lat działalności oddziału katowickiego przedstawił dr Andrzej Szteliga. Korzystając z interesujących wizualizacji wyświetlanych na dużym ekranie, omówił wiele aspektów i szczegółów podejmowanych działań w zakresie pomocy charytatywnej, renowacji polskich grobów we Lwowie, współpracy z młodzieżą i nauczycielami, w tym Bieg Orląt 9-cio latków, kwesty, „Znicz na Kresy” i organizacji konferencji, seminariów, wystaw i koncertów. Dużo uwagi poświęcił corocznym wydarzeniom rocznicowym i tablicom upamiętniającym je, wśród których szczególnie wyjątkowe miejsce zajmuje odsłonięcie 20 czerwca 2022 r. Pomnika Orląt i Kadetów Lwowskich w Katowicach. Wspomniał również o działalności publicystycznej i wydawniczej, kontaktach lwowskich, które zaowocowały w 2023 roku umową o partnerstwie pomiędzy miastami Katowice i Lwów. Były też podziękowania dla wielu instytucji i osobistości za wieloletnią współpracę, a także dla Miasta Katowice, IPN i Fundacji Legnickiej Strefy Ekonomicznej za pomoc organizacyjno-finansową niniejszej uroczystości.  A jakie zamierzenia? Trwać dalej i kontynuować podjęte działania z jeszcze większym udziałem młodszego pokolenia, aby pamięć o polskim Lwowie nie zaginęła wraz z naturalnym wiekiem Seniorów; Oby tylko starczyło sił i środków…

Gratulacje za osiągnięcia i życzenia dalszych sukcesów złożył w swoim wystąpieniu Prezes Zarządu Głównego TPLiKPW we Wrocławiu - Adam Kiwacki; Podkreślił rolę i znaczenie działalności Towarzystwa w skali ogólnokrajowej w kwestiach upamiętniania tradycji lwowsko-kresowych oraz edukowania młodego pokolenia, poprzez rozbudzanie zainteresowania kresowym dziedzictwem kulturowym i angażowanie go w realizowane przedsięwzięcia.

Ważnym punktem uroczystości było uhonorowanie instytucji i osób zasłużonych dla naszego Towarzystwa; Prezes ZG TPLiKPW we Wrocławiu Adam Kiwacki i Prezes O/K-ce Maria Ślepowrońska wręczyli Medale Jubileuszowe 35-lecia TPLiKPW i Jubileuszowe Odznaki 35-lecia TMLiKPW, Odznaki Honorowe Lwowski Krzyż Kresowy oraz Złote Odznaki TPLiKPW. Ceremonię prowadziła Jadwiga Feifer - Wiceprezes Oddziału Katowickiego TMLiKPW. Szczególne wyrazy wdzięczności skierowano na ręce Gospodyni Ośrodka – pani dyrektor Lidii Gałęziowskiej, gdzie 13 kwietnia 1989 r. odbyło się zebranie założycielskie katowickiego Oddziału i gdzie nadal organizuje się wiele spotkań kresowych.
Jan Kwaśniewicz - Naczelnik w IPN O/Katowice w ciepłych słowach podziękował za współpracę i pogratulował Oddziałowi osiągnięć, podkreślając olbrzymią wartość pamięci historycznej w budowaniu tożsamości narodowej i rolę do spełnienia przez młodzież.
W podobnym tonie wypowiedział się prof. Stanisław Sławomir Nicieja z Opola i nestorka Towarzystwa - Helena Sak.
Po części oficjalnej nastąpił niezwykle oczekiwany punkt programu: koncert patriotyczny pt. „Zawsze wierny” w wykonaniu Zespołu Teatralno-Muzycznego „CHAWIRA” z Krakowa pod kierunkiem Karola Wróblewskiego. Poruszające wykonanie przez Zespół lwowskich pieśni było urozmaicane wyświetlanymi na ekranie pięknymi obrazami polskiego Lwowa. Tytuł koncertu nawiązywał do dewizy Lwowa Leopolis Semper Fidelis, a znakomicie dobrany repertuar (na rozpoczęcie „Orlątko”, na zakończenie „Tylko we Lwowie”) wzruszył wielu gości, wywołał gromkie brawa i tradycyjne „Sto lat”.

Sporo nostalgii, trochę humoru, a przede wszystkim piękno towarzyszyło nie tylko podczas koncertu, ale także przez całą uroczystość jubileuszową 35-lecia naszego Towarzystwa.
 
Opracowanie:
Elżbieta Szczerba
fot. K. Łojek IPN